23. november 2015

Krifa støtter det frie valg den 3. december

Krifa er partipolitisk uafhængig, og vi blander os derfor ikke i, om du den 3. december stemmer ja eller nej til, om Danmarks nuværende retsforbehold i forhold til EU-samarbejdet skal omdannes til en såkaldt tilvalgsordning.

Men vi opfordrer alle til at bruge deres stemme. Der er ingen tvivl om, at uanset hvad vi vælger, så får det betydning for Danmarks samarbejde med de andre EU-lande, blandt andet på områder som strafferet, politisamarbejde, familieret og handel over grænserne.

Åbenlyse fordele ved et ja
Vi ser åbenlyse fordele for vores kunder, hvis vi får et ja den 3. december. Vi får for eksempel lettere ved at køre sager for de af vores kunder, der har et løntilgodehavende hos en udenlandsk arbejdsgiver.

Vi respekterer, at du stemmer, hvad du vil
Vi støtter det frie valg, og ligesom vi på andre områder også respekterer den enkeltes ret til frit at vælge, blandt andet fagforening, så respekterer vi også danskernes frie valg i stemmeboksen den 3. december.
Du kan læse mere om fordele og ulemper ved henholdsvis et ja og et nej den 3. december på denne hjemmeside fra Justits- og Udenrigsministeriet.

Vi ønsker alle et godt valg den 3. december.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
1 kommentar » Læs mere…

31. august 2015

Godt ferieforslag fra regeringen

Det er godt, at regeringen foreslår en ændring af ferieloven, som gør op med, at man skal vente mere end et år for at få adgang til de feriepenge, der løbende optjenes.

En ændring af ferieloven vil komme mange lønmodtagere til gode.
Først og fremmest vil nye fastansatte lønmodtagere slippe for at vente op til 16 måneder, før der kan holdes ferie med løn.

Det vil også komme de mange løstansatte til gode, som har flere ansættelsesforhold i løbet af et år. De vil nu have mulighed for at afvikle deres ferie i forlængelse af deres ansættelsesforhold.

Også nyuddannede kan slippe for udsigten til op til 16 måneders arbejde, inden der kan holdes ferie med løn.

Til gavn for trivsel og arbejdsglæde
Alle lønmodtagere har brug for pauser og opladning at opretteholde trivsel og arbejdsglæde. Derfor er det godt, at alle lønmodtagere får finansieret deres ferie fra første års ansættelse.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

27. juli 2015

For rask til sygedagpenge og for syg til dagpenge

For mig er alle mennesker skabt unikke og med en værdighed, der ikke må krænkes. Det betyder i praksis, at jeg ønsker at udfordre umyndiggørende systemer og at sikre, at regler og lovgivning indrettes efter mennesker og ikke omvendt.

Som formand for mere end 200.000 medlemmer i Krifas a-kasse og fagforening er jeg i særlig grad optaget af at udfordre a-kasselovgivningen, når mennesker oplever urimelige regler, der forhindrer dem i at opleve god arbejdslyst i hverdagen.

Forsørgelse i fare
Et eksempel på en urimelighed, som vi bør gøre noget ved, handler om de tusindvis af danskere, som hvert eneste år havner imellem to stole, når de i en længere periode har været væk fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom.
Mange oplever at blive udfordret i forhold til deres forsørgelsesgrundlag, fordi de er for raske til sygedagpenge og for syge til dagpenge.

Hænger ikke sammen
Kommunerne kan lukke for sygedagpengene, når den sygemeldtes helbredstilstand er stationær, og når kommunen efter en konkret vurdering af den pågældendes arbejdsevne skønner, at den sygemeldte ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til fleksjob eller førtidspension.
Borgeren henvises som udgangspunkt til selvforsørgelse, hvis kommunen vurderer vedkommendes arbejdsevne til at være over 20 timer om ugen. Problemet er imidlertid, at lovgivningen her ikke hænger sammen. Hvis den raskmeldte er medlem af en a-kasse, skal vedkommende kunne stå til rådighed for minimum 30 timer om ugen for at være berettiget til dagpenge.

Henvist til kontanthjælp
I Krifa har vi cirka 200 medlemmer, der hvert eneste år oplever, at de ikke længere kan modtage sygedagpenge fra kommunen og heller ikke er raske nok til at kunne modtage dagpenge. Alene i den seneste måned har vores jurister kendskab til 16 medlemmer, der på den ene eller anden måde er havnet imellem to stole og ikke er berettiget til hverken dagpenge eller sygedagpenge.
Disse medlemmer er i stedet henvist til at søge kontanthjælp. Kontanthjælpen reguleres som bekendt i forhold til formue og ens eventuelle ægtefælles indkomst. Det betyder i praksis, at mange ikke har ret til nogen form for ydelse og dermed er tvunget til at være selvforsørgende.

Behov for lovændring
Der er behov for at ændre lovgivningen, sådan at færre havner imellem to stole. Det er ikke værdigt, at vi hvert eneste år sender så mange danskere ud i økonomisk utryghed i et forsørgelsesmæssigt ingenmandsland, blot fordi vi har valgt at indrette lovgivningen med systemet i centrum frem for at sætte mennesket i centrum.
Vi mener, at en del af løsningen kunne være, at a-kassemedlemmer får flere muligheder for deltidsforsikring. Vi foreslår, at der fremover bliver mulighed for at modtage dagpenge, selvom man kun har mulighed for at stå til rådighed i eksempelvis 20 eller 25 timer om ugen.
Der skal naturligvis være et reelt arbejdsmarked for de mennesker, der kun kan stå til rådighed for under 30 timer om ugen.

To appeller
Så længe a-kassesystemet og det kommunale system ikke spiller bedre sammen, end det gør i dag, og så længe lovgivningen på de to områder ikke i højere grad understøtter hinanden til gavn for borgerne, appellerer vi til, at kommunerne farer med lempe og ikke raskmelder borgere til et økonomisk ingenmandsland. Dernæst appellerer vi til politikerne om at få indrettet lovgivningen mere fleksibelt, sådan at færre havner imellem to stole.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
1 kommentar » Læs mere…

22. juli 2015

Højesteret: Du skal fortælle om stress til en jobsamtaleHøjesteret har netop bekræftet en landsretsdom om, at en arbejdsgiver kan annullere en ansættelse, hvis den der søger stillingen, er sygemeldt på grund af stress og ikke fortæller det.

Men hvordan kan man være åben om sygemeldt stress uden at blive fravalgt til et nyt job? Jeg tror, alle forstår, at det kan være svært at fortælle om, hvorfor man er sygemeldt med stress.
Men man kan gøre det lettere ved at sige til sig selv, at det er lige så meget i orden at være sygemeldt på grund af stress som på grund af noget fysisk.

Vær konkret og objektiv
Helt praktisk vil jeg sige, at det kan være en god ide at være så konkret og objektiv som muligt. Det kan være ved at inddrage en læges udtalelse om, hvad årsagen er til den arbejdsrelaterede stress. Årsagen kan jo være en dårlig chef eller nogle specielt dårlige arbejdsforhold. Så giver man en konkret forklaring på, at man er syg af stress, og får fortalt, at man ikke er i nogen særlige risikozone for at blive syg af stress under andre og gode og normale omstændigheder.

Ligesom med anden sygdom
I øvrigt gælder det generelt, at man til en ansættelsessamtale har pligt til at fortælle, om man lider af en sygdom, som vil have væsentlig betydning for at kunne varetage det arbejde, man søger.
Det nye er, at denne pligt nu efter den afsagte højesteretsdom også gælder, hvis man er sygemeldt på grund af stress.

Baggrunden
Lidt uddybende om den aktuelle højesteretsdom, som betyder, at man skal være åben om at være stress-sygemeldt. Den drejede sig om en jobsøgende, der søgte en stilling som lønkonsulent på et sygehus i en region, mens hun var sygemeldt fra et andet sygehus i samme region.
Hun undlod at fortælle, at hun var langtidssygemeldt fra sin nuværende arbejdsplads på grund af arbejdsrelateret stress, der bl.a. skyldtes en dårlig chef. Tilsagnet om, at hun kunne begynde i den nye stilling, blev derfor trukket tilbage.

Anette Nilsson, juridisk centerchef, Krifa
1 kommentar » Læs mere…

6. juli 2015

Husk balancen mellem familie- og arbejdsliv


Under valgkampen foreslog vi, at den kommende regering burde genindføre et familieministerium.

Det gjorde vi, fordi vi mener, det er vigtigt at supplere en vækst-dagsorden med en værdi-dagsorden, og fordi vi er overbeviste om, at en god balance mellem familie- og arbejdsliv er en forudsætning for god arbejdslyst.

Familie og børn taber til penge og arbejde
Nu har vi fået en smal Venstre-regering med 17 ministerier, men ingen familieminister. I regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” står der rigtig meget om arbejde, økonomi, skat og vækst og knap så meget om familie og børn.
Det er vores håb, at ikke mindst den nye minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby vil huske vigtigheden af en god balance mellem familie- og arbejdsliv, når hun sætter sig i ministerstolen.

10 fridage om året til børnefamilier
Vi har en mission om at bidrage til god arbejdslyst for alle danskere, og vi tror på, at en vigtig forudsætning for god arbejdslyst på jobbet er, at man også har det godt derhjemme, og at man oplever en sund og god balance mellem arbejdsliv og familieliv.
Ud over at foreslå at genindføre et familieministerium har vi derfor også foreslået, at børnefamilier får bedre muligheder i forbindelse med barns sygdom, eksempelvis ret til 10 dages betalt frihed pr. barn om året, med en kompensation svarende til højeste dagpengesats.

Nedsat arbejdstid til forældre
Endelig vil vi foreslå den nye minister, at hun også arbejder for en reel ret til deltid. Eksempelvis har svenske forældre ret til at arbejde op til 75 procent af normal arbejdstid, helt indtil barnet fylder otte år. Måske kunne vi for familiernes skyld lade os inspirere af det i Danmark?

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

22. juni 2015

Fælles ansvar for fremtidens arbejdsmarked


Det glæder mig, at Venstres formand Lars Løkke Rasmussen på årets folkemøde på Bornholm bød arbejdsmarkedets parter op til dans i forhold til at finde holdbare løsninger på en række udfordringer for fremtidens arbejdsmarked.

Vi har et fælles ansvar for fremtidens arbejdsmarked, og i Krifa tager vi gerne vores del af ansvaret. Vi er partipolitisk uafhængige, og vi ønsker at samarbejde konstruktivt med alle politikere.
Jeg synes generelt, at danske regeringer i alt for ringe grad har gjort brug af trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter om vigtige spørgsmål for danske lønmodtageres løn- og arbejdsvilkår.
Da den socialdemokratisk-ledede regering i 2012 forsøgte sig med en trepartsdrøftelse om deres såkaldte ”Fair Løsning”, nåede parterne jo nærmest ikke frem til forhandlingsbordet, før regeringen aflyste forhandlingen.

Trepartsforhandlinger - få alle med
Nu, hvor alt tyder på, at vi får en ny borgerlig regering i Danmark, håber jeg, at regeringen holder fast og indbyder alle arbejdsmarkedets parter til en trepartsforhandling om nogle af de mange udfordringer vi står over for - herunder spørgsmålet om social dumping og spørgsmålet om, hvordan vi får skabt flere arbejdspladser.
Historisk set har de næsten 500.000 lønmodtagere, der er organiseret i faglige organisationer uden for hovedorganisationerne, herunder også Krifas mere end 200.000 medlemmer, ikke været en del af den formelle dialog ved netop trepartsforhandlingerne. Det er et demokratisk problem og det håber jeg naturligvis, at den nye regering vil forholde sig til.

Må justere den danske model
I forhold til hele diskussionen om social dumping, som Lars Løkke Rasmussen også peger på som et vigtigt tema ved en kommende trepartsforhandling, er mit svar klart. Det er nødvendigt at tage en fordomsfri diskussion om, hvor vi er nødt til at justere den danske model for at beskytte danske lønmodtageres løn- og arbejdsvilkår.
Derfor foreslår jeg, at der indføres en mindsteløn. Næsten 700.000 danske lønmodtagere er ikke omfattet af en overenskomst. Den bedste måde at sikre danske lønmodtagere imod social dumping er en mindsteløn, der gælder for alle, der arbejder i Danmark.
I den sammenhæng er det ikke tilstrækkeligt at drøfte kædeansvar og overenskomster. I Krifa ønsker vi at indgå i den formelle dialog om løsningen af udfordringerne på arbejdsmarkedet, fordi vi har noget på hjerte, og fordi vi har noget unikt at bidrage med. Blandt andet ønsker vi at bidrage med en værdipolitisk dagsorden.

Behov for både flere og bedre jobs
Vi tror ikke på, at økonomisk vækst alene er svaret på fremtidens udfordringer. Vi vil ikke kun have flere jobs, men også bedre jobs. Vi ønsker at sætte mennesket før systemet, og vi ønsker at understøtte den enkelte lønmodtager i en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

4. maj 2015

Danskernes arbejdslyst er kortlagt

Hvad der giver os god arbejdslys, er en individuel sag.

For nogle er det spændende opgaver, der giver faglig udfordring og læring. For andre er det gode kolleger og et socialt fællesskab med mennesker, man har tillid til og kemi med. For andre igen kan det være det at gøre en positiv forskel i andres liv, der giver arbejdet mening.

God Arbejdslyst Indeks 2015
Der er mange grunde til, at vi kan opleve mere eller mindre lyst til arbejdet, og i virkelighedens verden kommer arbejdsglæden som en kombination af mange ting. Hvad der præcist og konkret ligger i denne arbejdslyst, satte vi os for at undersøge.
Sammen med Institut for Lykkeforskning og TNS Gallup har Krifa det seneste år arbejdet på at kortlægge, hvad det er der giver danskerne arbejdsglæde. Resultatet er God Arbejdslyst Indeks 2015, som vi netop har udgivet.

Seks faktorer forklarer den gode arbejdslyst
Vi har spurgt mere end 2500 danskere om at vurdere deres liv og deres arbejdsliv. På den måde er vi nået frem til seks faktorer, der i alt forklarer 71procent af vores samlede arbejdslyst. De seks vigtigste faktorer er i rækkefølge: mening, ledelse, balance, medbestemmelse, resultater og kolleger.

Mening er vigtigst
At mening er så vigtig en faktor, kommer ikke bag på mig. Jeg er selv drevet af en større mening med tingene. Krifas mission God Arbejdslyst er for mig meningsfyldt, fordi vi er drevet af at skabe arbejdslyst. Det at kunne hjælpe mennesker videre i deres arbejdsliv motiverer og inspirerer mig til hver dag at bidrage til en sag, der faktisk giver værdi for andre.

Knapper ar skrue på, som øger arbejdslysten
Med indekset i hånden har vi nu viden om, hvordan arbejdslysten trives i Danmark. Men måske endnu vigtigere har vi nu konkret viden om, hvor man kan sætte ind for at øge arbejdsglæden og trivslen.
Viden forpligter, og vi har alle nu muligheden for at dreje på de knapper, der øger arbejdslysten på de danske arbejdspladser. Du kan læse God Arbejdslyst Indeks 2015 her.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…