10. december 2012

Mobbefri zone


På en folkeskole et stykke fra, hvor jeg bor, står der et skilt med teksten ”Mobbefri zone”. Man træder altså ind i en ny zone, når man går ind i skolegården og ind på skolens område. Skiltet får mig til at tænke lidt over, om den store zone der ligger udenfor den lokale skole og den lokale skolegård, den zone vi også kunne kalde for samfundet, modsat da må betegnes som mobbezone? Forhåbentligt er det ikke sådan.

Mobning skal bekæmpes overalt
Jeg synes det er glædeligt, at vi som samfund gør en aktiv indsats for at bekæmpe en hver form for mobning og chikane i skolerne. Ingen børn har fortjent at blive mobbet. Men vi skal som samfund også sikre, at den mobbefri zone ikke kun omfatter børnenes verden, men også omfatter det arbejdsmarked, hvor vi voksne har vores daglige virke.

Der mobbes på arbejdspladserne
En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø peger på, at knap 2 % af den arbejdende befolkning har følt sig udsat for mobning dagligt eller ugentligt i løbet af et år. Undersøgelsen peger også på, at mobningen især foregår blandt kollegaer. Hele 71,5 % af dem, der bliver mobbet, føler sig mobbet af kollegaerne på arbejdspladsen.

Mobning gør folk syge
2 % lyder måske ikke af meget, men for den enkelte, kan mobning få vidtrækkende konsekvenser, som i høj grad også har negativ indvirkning på arbejdsmiljøet i almindelighed og for den enkelte medarbejder i særdeleshed. F.eks. har mobbeofre langt flere søvnproblemer og andre stress-symptomer end andre. Endelig har de, der bliver mobbet ugentligt eller dagligt op til 50 % flere sygedage end deres kollegaer.

Krifa tager mobning alvorligt
Som Danmarks 3. største a-kasse og 4. største fagforbund, tager Kristelig Fagbevægelse mobning særdeles alvorligt og vi mener, at alle danskere har krav på en mobbefri hverdag. Med vores mere end 200.000 kunder, oplever vi dagligt at få mange spørgsmål, som ikke alle kan besvares ved hjælp af jura og paragraffer. Spørgsmål der f.eks. handler om mobning og om den generelle trivsel på jobbet. Derfor har vi udviklet et produkt, vi kalder Jobtrivsel, fordi vi ønsker at hjælpe vores kunder videre til et arbejdsliv uden mobning og uden stress. Jobtrivselsproduktet giver blandt andet, udover mulighed for råd og vejledning fra vores dygtige jobtrivselskonsulenter, mulighed for tilskud til psykisk krisehjælp.

Hele samfundet som mobbefri zone
I Kristelig Fagbevægelse ønsker vi et samfund, hvor den mobbefri zone ikke er forbeholdt skolen og skolegården, men tværtimod udvides til hele samfundet og til alle danske arbejdspladser. Det har vi alle sammen fortjent.

Christian Borrisholt Steen, Regionsformand for Kristelig Fagbevægelse i Nordjylland2 kommentarer:

13. december 2012 kl. 21.37 Ulla Hansen

Et juleønske

Dejligt at læse på tekst tv i uge 49, 2012 at arbejdstilsynet nu skærper konsekvenserne overfor virksomheder og uddele bøder til dem som ikke overholder forskrifterne for sikker beskyttelse af medarbejderne under udførelse af fysisk arbejde.
Derimod er det ikke god læsning, at læse på samme tekst tv, at 15 – 20 personer hver uge henvender sig til arbejdstilsynet pga. chikane og mobning på arbejdspladsen.
Ringer man til arbejdstilsynet pga. chikane og mobning, bliver man opfordret til bare at sygemelde sig, hvis man ikke kan holde chikanen og mobningen ud. Arbejdstilsynet bedyrer, at de ikke kan gribe ind overfor virksomheden og allerhøjst rette en almen henvendelse om at de har et problem. Samtaler er glimrende og også nødvendige, det er slet ikke det, men det er bare ikke nok. Der skal handling til og det skal ske så hurtigt som muligt.
Hvorfor gribes der ikke ind på dette område? Hvorfor uddeles der ikke bøder til virksomheder, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt overfor hinanden og medarbejderne? Hvorfor laves der ikke sanktioner her?
Her er 5 bud på, hvad der kan gøre en stor forskel for de medarbejdere som kommer ud for chikane og mobning.
1. Oprettelse af en UVILDIG INSTANS hvori der indgår MEDIATION.
2. Lederansvar overfor medarbejderne.
3. Sanktioner til uligevægtige arbejdsgivere, ledere og autoriteter for udøvelse af magtmisbrug.
4. Smilye- ordning til virksomheder.
5. Strammere regler for omgang med klientoplysninger.
Den UVILDIGE INSTANS skal indkredse og udstikke retningslinjer for, hvad der tolereres og ikke tolereres, når der chikaneres og mobbes, og hvilket skal gælde alle virksomheder, der ansætter personer.
I lighed med andre smilye-ordninger kan man også her med fordel indføre ordningen for denne del af arbejdsmiljøet.
MEDIATION skal være en obligatorisk mulighed for både virksomhed og medarbejdere og der må ikke kunne siges nej første gang. Metoden lægger nemlig vægt på, at de konfliktramte parter tvinges til at tage stilling til deres egen konflikt og tvinger parterne til at finde roden til ondet samt at finde en løsning, som begge parter kan leve med. Min holdning er nemlig, at der skal en hurtig indsats og konfrontation til for at løse en konflikt. Jeg mener det er vigtigt, at grave ned til roden på et problem for at kunne løse en konflikt. Her vil en mediator spille en afgørende rolle, så konfrontationen også forløber på en ordentlig måde. Der skal en neutral tredje person til at styre forløbet. Alt for mange konflikter på arbejdspladserne forbliver nemlig uløste og alt for mange chikanører og mobbere kan ufortrødent fortsætte deres ugerning, hvis der ikke gribes ind. For der skal mindst to parter til før der opstår en konflikt og der skal også mindst to parter til at løse en konflikt. Vil den ene part ikke, kan konflikten ikke løses. Freden og samarbejdet kan således ikke genoprettes.
Magtmisbrug er den ledeste form for chikane og hører over hovedet ingen steder hjemme og skal udryddes. Dette gøres formegentlig kun med sanktioner. Det må ikke kunne lade sig gøre for personer i magtfulde autoritære stillinger i kraft af deres position og ved manipulation og eller konspiration forhindre personer i at få arbejde eller holde en person bevidst ledig. Det må ikke kunne lade sig gøre for personer i magtfulde autoritære stillinger i kraft af deres position at manipulere med fremtidige arbejdsgivere.
Arbejdsgivere og ledere skal tage ansvar for de personer som de ansætter. Det må være et hvert menneskes ret at få at vide, når der sker henvendelser til arbejdsgiveren, lederen eller lign. positiv så vel som negativ omtale.
Fortsættes i anden kommentar

13. december 2012 kl. 21.39 Ulla Hansen

De oplysninger og fakta som gives i forbindelse med en sagsbehandling, skal kunne godkendes af klienten inden de sendes videre i et system. Er oplysningerne ikke rigtige, kan den næste i et behandlersystem ikke handle rationelt og fornuftigt, men kun ud fra de oplysninger som er givet. Godkendes oplysningerne af klienten, vil mange misforståelser således kunne undgås. Forslaget er, at klienten skal godkende oplysningerne og underskrive dem, så vil der ikke være noget at komme efter. Rene linjer.
Jeg håber virkelig dette vil blive taget til efterretning og at der så GØRES NOGET VED DET.
For nogle år siden blev det offentliggjort, at ca. 5.000 personer dagligt sygemelder sig alene pga. dårlig stemning på jobbet. På daværende tidspunkt svarede tallet til 1 mill. Sygedage og i runde tal 2 milliarder kr. om året. Tallene har jeg fra Peter Mose pressechef for Ledernes hovedorganisation. Mon tallet har ændret sig nævneværdigt?
Det er mange mennesker, det går ud over og mange penge som går til spilde og som kunne bruges mere fornuftigt.
Advokat Hans Boserup var den første i Danmark som tilegnede sig metoden mediation i 1992 og har siden anvendt metoden, undervist i metoden og skrevet bøger til undervisning i metoden.
Hans Boserup har en succesrate på 90 %, hvilket jeg mener, er fantastisk godt gået og vidner bare om, hvor god metoden er.
Tænk om samfundet kunne spare 9 ud af 10 personer for en konflikt og måske en traumatisk oplevelse. Tænk om samfundet/virksomhederne kunne spare 90 % på udgiften til sygedagpenge.
Har vi råd til at lade forsøget være uprøvet?
Min holdning til kolleger er, at alle der er ansat i en virksomhed har lige meget ret til at være der uden at blive udsat for overlast.
Og endelig er mit mål, at der skal åbnes mulighed for oprejsning for ofre i det psykiske arbejdsmiljø, når skaden er sket. Alt andet er urimeligt.
Må jeg have lov til at ønske alle en glædelig jul og godt nytår. Vil du give mig en hånd, kan du google Foreningen Værdighed eller klikke ind på www.foreningen-vaerdighed.webbyen.dk og muligheden for at forsøde din egen jul.

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.