27. juni 2014

Arbejdsskader


Beskæftigelsesministeren har fået foretaget en undersøgelse af Arbejdsskadestyrelsens praksis. Undersøgelsen har gennemgået flere sager om erstatning for tab af erhvervsevne og har fundet alvorlige fejl i flere sager.

Der vil nu komme en forbedring af kvalitetskontrollen i Arbejdsskadestyrelsen. Samtidig genoptager Arbejdsskadestyrelsen de sager, hvor der er fundet fejl.

Mulighed for at få en sag genoptaget
Hvis man mener at have en sag, der kan genoptages i den forbindelse, er man altid velkommen til at søge vejledning hos Kristelig Fagforening. Vi kan så hjælpe med at vurdere, om det vil være en god idé at bede om genoptagelse.
En genoptagelse betyder ikke altid, at man får mere i erstatning. Erstatningen kan også blive sat ned og i værste fald helt bortfalde. Man skal dog ikke tilbagebetale det, der eventuelt er blevet betalt for meget.
Der er også oprettet en hotline hos Arbejdsskadestyrelsen, hvor man kan få vejledning – 7220 6220. Og mailadressen asknyvurdering@ask.dk er en direkte linje til Arbejdsskadestyrelsen, som man også

Drejer sig om erhvervsevnetab
Det er vigtigt at være opmærksom på, at de undersøgte sager alle drejer sig om beregning af erhvervsevnetab. Arbejdsskadestyrelsen træffer også afgørelse om mange andre forhold, fx anerkendelse og méngrad. De afgørelser er ikke blevet vurderet i denne omgang.

Kristelig Fagforening kontrollerer for fejl
Kristelig Fagforening fører en del arbejdsskadesager. Vi har gennemgået afgørelserne i den rækkefølge, vi har modtaget dem, og har anket i de tilfælde, hvor det var relevant.
Vi har løbende været opmærksomme på de fejl, der har været i Arbejdsskadestyrelsens afgørelser, og har vurderet, om der var grundlag for at anke.

Forventer forbedring

Vi har tillid til, at de skete ændringer hos Arbejdsskadestyrelsen medfører en forbedring af kvaliteten hos Arbejdsskadestyrelsen. Men vi vil som altid kontrollere de afgørelser, vi får ind i vores sager.

Anne Mette Snedker, jurist, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

19. juni 2014

Godt nyt for ledige

Der er meget godt nyt i den nye beskæftigelsesreform. Overordnet set er det godt, at den ledige skal være i centrum og opleve et system, som effektivt hjælper dem til et nyt job.
 
Jeg vil især fremhæve, at der kommer forbedrede uddannelsesmuligheder for ledige, bl.a., at der bliver sat penge af til at give et uddannelsesløft til dem med færrest eller forældede kompetencer.

Det er positivt med en ny ordning, der giver ret til seks ugers jobrettet uddannelse for ledige med størst behov. Det giver god mening at målrette uddannelsestilbuddene.

Det er også godt, at ledige skal have ret til ét aktivt tilbud, der er virksomhedsrettet, og at gentagen aktivering afskaffes. Jeg håber, det kan forhindre meningsløs aktivering.

Endelig er det en god ting, at g-dagene skal afskaffes for korttidsansatte, så g-dagene ikke er skyld i, at arbejdsgivere holder sig tilbage fra at ansætte personer, selvom det kun kan blive for en kortere periode.

Men der er også noget i reformen, jeg gerne havde set var anderledes. Både vi og andre a-kasser havde gerne set, at a-kasserne havde fået kontakten med de ledige de første seks måneder, de er ledige. Men de skal stadig til møder med både jobcenteret og a-kasserne.

Jeg savner også, at hjælpen til et nyt job ikke skal begynde allerede fra det tidspunkt, en person bliver sagt op, men først fra den første dag som ledig.

Men vi vil stadig tilbyde vores kunder hjælp fra den dag, de bliver sagt op. Og selvom vi ikke får kontakten med de ledige i deres første seks måneder som ledige, vil vi være aktive med tilbud til dem, som kan hjælpe dem i job igen.

Søren Fibiger Olesen, formand, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…

13. juni 2014

Opsigelse på grund af sygdom

Din arbejdsgiver kan have ret til at opsige dig på grund af sygdom, men du kan også have rettigheder, der beskytter dig mod en usaglig opsigelse.

Din arbejdsgiver må opsige dig under sygdom, hvis han skønner, at din sygdom er for stor en belastning for driften; hvis der ikke er udsigt til, at du kommer tilbage; og hvis du har været syg i længere tid, typisk to til tre måneder.

Krav på en sagligt begrundet opsigelse
Hvis du er funktionær, har du krav på en sagligt begrundet opsigelse, når du har været ansat i 1 år. Hvis du er omfattet af en overenskomst, vil mange af dem give dig ret til en sagligt begrundet opsigelse efter 9 måneders ansættelse. Hvis du ikke opfylde de betingelser, kan du i princippet blive sagt op efter ganske få sygedage.

120-dages-reglen
Hvis du er omfattet af 120-dages reglen, kan du blive sagt op med forkortet varsel, men det må ikke ske før eller på den 120. sygedag, og det må ikke være senere end sygedag nummer 129,5.

Opsigelse af handicappede
Handicappede er beskyttet af forskelsbehandlingsloven. Det betyder skærpede krav til, at en opsigelse er saglig. For at det skal klassificeres som et handicap, skal der være tale om en længerevarende funktionsnedsættelse. Arbejdsgiveren har pligt til at prøve at afhjælpe funktionsnedsættelsen, dog ikke hvis det indebærer store omkostninger.

Opsigelse under graviditet
Hvis du bliver sagt op, mens du er gravid eller syg på grund af graviditet, kan en opsigelse være i strid med ligebehandlingsloven. Ifølge den må graviditet ikke være årsag til en opsigelse.

Hold din arbejdsgiver orienteret
Det kan være en god idé at holde din arbejdsgiver orienteret under din sygdom, da hyppig kommunikation med din arbejdsgiver kan forebygge misforståelser og en opsigelse.

Anette Nilsson, juridisk centerchef, Krifa
Skriv kommentar » Læs mere…